RMF- Information               

2019-12-18 H.S       

                                      
 

Styrelse vald vid årsmöte 13 september 2019.
Från vänster Kim Dahl ledamot, Hans Hansson ledamot, Lennart Sällström vice ordförande, Bengt Möller sekreterare, Lars Lyborg ledamot, Håkan Söderman ledamot/ansvarig hemsida och sociala medier, Birgitta Hillerström kassör.
I förgrunden Sven-Gunnar Hansson adjungerad sakkunnig.


 

2019-10-13 H.S

Vad är på gång?

Remisser 2020
Har Du synpunkter och förslag så hör gärna av Dig till Lars Lyborg.
 

2020-05-20 H.S

Föreskrifter
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret

Transportstyrelsens föreskrifter om sammankoppling av bilar och släpvagnar

Äldre remisser

Nyregistreringssiffror för husbilar och husvagnar under 2020                           2020-05-20 HS

Sammanställd Husbils- och husvagnsstatistik på årsbasis

Remissvar Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarande för fordon i slutserie TSF 2017-176.

Riksförbundet Mobil Fritid vill lämna följande synpunkter på remiss TSF 2017 – 176:
Inom vår organisation berörs eventuellt våra medlemmars fordon som personbilar för dragning av husvagnar, husvagnar och husbilar. Och som framgår av konsekvensutredningen så drabbas vi egentligen inte av de förändringar som föreslås.
Att få en smidigare hantering av fordon i ”slutserie” ser vi som en fördel för de flesta parter och anser därför att ett anmälningsförfarande är att föredra. Vi bifaller alternativ A enligt förslaget.
En förändring av regelverket bör också gynna tillverkaren av fordon så att man får möjlighet att inom viss tid i slutserie få sälja sina fordon trots att eventuella regeländringar har skett inom EU:s område.
Västerås 2017 12 02
Lars Lyborg           Sven – Gunnar Wallin
Ordförande            Adjungerad ledamot

2017-12-01 RMF / Jan Jerpdal

Ställplatsskylten!
Nu har det hänt
, vi har fått en ställplatsskylt även i Sverige efter fem års väntan så meddelar regeringskansliet följande:
Regeringen har i dag beslutat om ett antal förordningsändringar som innebär följande: höjning av den högsta tillåtna hastigheten för viss bärgning och bogsering till 80 kilometer/timme, det införs ett särskilt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbil och förenklingar i parkeringsbestämmelserna.
I dag får alla fordon vid bärgning och bogsering färdas i högst 40 kilometer i timmen. Genom en ändring i trafikförordningen (1998:1276) möjliggörs en högsta hastighet om 80 kilometer i timmen för fordon som är särskilt inrättade för bärgning och bogsering.

– Den ökade hastigheten vid bogsering och bärgning tillåter större framkomlighet och trafiksäkerhet eftersom det blir mindre köbildning, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen föreslår vidare en ändring i vägmärkesförordningen (2009:70) som innebär att det införs ett nytt upplysningsmärke för uppställningsplats för husbilar. I dag finns ingen sådan utan endast en allmän skylt för camping- eller husvagnsplatser.

Genom ändringar i trafikförordningen och vägmärkesförordningen görs utformningen av parkeringsbestämmelserna enklare. Två nya så kallade anvisningsmärken införs. Detta innebär exempelvis att tillåten respektive förbjuden parkering kan märkas ut på ett enklare och mer förståeligt sätt än i dag.
Beslutet träder i kraft den 1 december 2017.
 

Nya skrivelser till berörda myndigheter!
Efter beslut i styrelsen så har RMF skickat in två skrivelser till regeringen och berörda myndigheter med förslag på lämpliga ändringar i nu rådande förhållanden. Vi hoppas givetvis på ett snabbt och korrekt bemötande och att berörda myndigheter tar till sig våra synpunkter och agerar utifrån detta.
Nu har vi fått svar från Transportstyrelsen, Du kan läsa svaret nedan.
Vi har skickat ytterligare en skrivelse till regeringen och väntar på svar, Du kan läsa om detta nedan.

Det handlar om Besiktning, överlast och färdskrivare

Nya besiktningsregler den 20 maj 2018
Nästa år börjar nya besiktningsregler gälla. Den största förändringen är att de fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas.
Regeländringarna är en anpassning till gällande EU-lagstiftning.
Det här blir nytt:
De fasta besiktningsperioderna, som baseras på sista siffran i registreringsnumret, slopas och det införs rörliga perioder för majoriteten av alla fordon.
Krav på besiktning införs för A-traktor och traktor B.
Följande fordon undantas från kravet på periodisk besiktning under förutsättning att de har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden:
Fordon som är 50 år eller äldre (personbil, lastbil, buss och motorredskap klass I samt släpvagnar som dras av något av dessa fordon).
Motorcyklar äldre än 40 år.
Följande fordon kan undantas från kravet på periodisk besiktning
Tävlingsfordon (personbil och motorcykel) med orange registreringsskylt.
Amatörbyggda fordon och amatörbyggd bil uppbyggd med byggsats, som utseendemässigt och tekniskt efterliknar fordon som är äldre än 50 år (bilar) eller 40 år (motorcyklar) och sällan eller aldrig används i trafik under förutsättning är att de har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden.
Fordon som befinner sig på vissa mindre öar utan fast förbindelse under förutsättning är att de har en godkänd kontrollbesiktning under den senaste 24-månadersperioden samt en giltig dispens.
Lagstiftningen trädde ikraft den 20 maj 2017, men de nya reglerna börjar tillämpas först från den 20 maj 2018.
Tillfällig övergångsregel underlättar övergången till nya besiktningsregler
I samband med att de nya besiktningsreglerna börjar tillämpas får vissa fordon en förkortad besiktningsperiod och därmed ett nytt datum för sin periodiska kontrollbesiktning nästa år. För vissa fordon innebär det att de får körförbud om de inte besiktas i tid. Var därför uppmärksam på att det datum för nästa kontrollbesiktning som anges på det senaste besiktningsprotokollet inte gäller för dessa fordon eftersom det baseras på de nuvarande besiktningsreglerna.
För att underlätta övergången ges drabbade fordon möjlighet att kontrollbesiktas utanför sin ordinarie besiktningsperiod under perioden 1 januari - 19 maj 2018. Det gäller även för A-traktorer och traktor B, som blir besiktningspliktiga.
Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesikta ett fordon. Det är upp till varje besiktningsföretag att själva marknadsföra sina tjänster till fordonsägarna. Tänk på att du själv ansvarar för att fordonet blir besiktat i rätt tid, även om du inte skulle få något erbjudande från ett besiktningsföretag.
Vi anpassar våra it-system för att senare kunna besvara dina frågor
Vi kan i dagsläget inte svara på frågor om vad som gäller för ett enskilt fordon eftersom vi först behöver anpassa våra it-system till de nya reglerna - och det är ett arbete som pågår nu. Men vi kommer att kunna informera om det i god tid innan de nya reglerna börjar tillämpas.

2017-10-08 RMF / Jan Jerpdal

l


Riksförbundet Mobil Fritid:s svar på remiss (beteckning TSF 2012:541 )

RMF har granskat remiss :
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ( 2016:22 ) om bilar och släpvagnar, som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 och senare.
Transportstyrelsens förslag till ändringar i direktiv 2007/46/EG.
Konsekvensutredning 1 föreskrifter om fotgängarskydd och frontskydd på bil.
Konsekvensutredning 2 rättning av föreskrifterna ovan.

RMF har studerat innehållet i föreskrifterna och förslag till ändringar och ställer sig bakom dessa. Vad gäller alternativa förslag, förordar vi alternativet 1.

Riksförbundet Mobil Fritid genom
Lars Lyborg
Ordförande
lab.lyborg@telia.com
0705-981914

2016-11-23 RMF / Lars Lyborg

TSF 2012-541.

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifteroch allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Förslaget innehåller ändrade krav gällande fotgängarskydd och frontskydd, samt rättningar och förtydligandet av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.
De som berörs av kraven är besiktningsföretag, tillverkare av frontskydd och till viss del tillverkare av extraljus.
När det gäller kravet på fotgängarskydd så bedöms en sådan reglering inte ha någon betydande påverkan för campingfordon då alla fordon som tas i bruk i normalfallet redan uppfyller den senaste kravnivån som finns enligt förordningen.
Man får dock en något större möjlighet att på ett lagligt sätt montera extraljus med enklare infästningar till följd av föreslagna allmänna råd vad gäller frontskydd.

Ändringar i direktiv 2007/46/EG
Den huvudsakliga anledningen till att föreskrifterna behöver ändras är ändringar i direktiv 2007/46/EG genom förordning (EU) nr 78/2009 som påverkar kravområdena fotgängarskydd och frontskydd. Vissa typer av extraljusfästen bör även vara möjliga att använda utan att dessa ses som frontskydd då de inte har form av ett frontskydd.
Samtidigt har även en mer detaljerad översyn gjorts när det gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010. Det har uppmärksammats att krav vad gäller bussäten behöver justeras likasom krav vad gäller ombordstigning då dessa inte är i linje med EU-regleringen då senaste justeringen innehöll vissa felaktigheter. Det har även uppmärksammats otydligheter om när vissa krav ska tillämpas och detta har justerats för bland annat larmanordning för tunga fordon, värmesystem och vindrutetorkare/spolare och defroster där krav gäller för fordon med vindruta. Genomgången har även resulterat i ett flertal mindre språkliga rättningar, kompletteringar och förtydliganden som är av mer informell karaktär.

RMF vill ha in synpunkter på ovanstående remissmissiv till den 15 november så vi har lite tid på oss att lämna in vårt remissvar i tid.
Det kompletta materialet bifogas som PDF filer nedan
Lycka till Jan Jerpdal

Skicka synpunkterna till jan.jerpdal@telia.com

2016-10-13 RMF / Jan Jerpdal

Remiss om besiktning körkort m.m.

Remiss avseende regler om förarprov.
Välkommen att ta del av remiss av föreskrifter om:
- Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2012:41) om förarprov,
gemensamma bestämmelser;
- Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:46) om förarprov, behörighet
C1 och C;
- Transportstyrelsens föreskrifter (2012:47) om förarprov, behörighet C1E
och CE;
Transportstyrelsens skrivelser finner Du nedan.
RMF:s svar på nedanstående remisser
RMF har granskat remisserna :
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ( TSFS 2012:41 ) om förarprov, gemensamma bestämmelser ( dnr TSF 2016-33)
Transportstyrelsens föreskrifter ( TSFS 2012:46 ) om förarprov, behörighet C1 och C;
och
Transportstyrelsens föreskrifter ( TSFS 2012:47 ) om förarprov, behörighet C1E och CE, ( dnr TSF 2015-119 )

RMF har studerat innehållet i föreskrifterna och ställer sig bakom dessa. Vad gäller alternativa förslag, förordar vi alternativet 1.
Riksförbundet Mobil Fritid genom
Lars Lyborg
Ordförande
lab.lyborg@telia.com
0705-981914

2016-04-13 RMF / Jan Jerpdal

Remiss om besiktning m.m.

Beteckning TSF 2014-7

Välkommen att ta del av remiss av ändringar av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk 1 juli 2010 eller senare, som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida.

Föreskrifterna ska tillämpas av besiktningsföretag, importörer och tillverkare av bilar eller släp som dras av bilar.

Du hittar förslaget på: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/.
 
Svar från Riksförbundet Mobil Fritid (RMF)
2015-10-20

Remissvar gällande
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk 1 juli 2010 eller senare.
RMF har studerat innehållet i förslaget och kommit fram till att det som gäller våra intressen ”mobil fritid” inte är något vi har för avsikt att kommentera/förändra.
RMF genom
Jan-Ove Ericsson
joe@joes-bil.se
Tel 070-622 18 70
Bror Gustavsson
Tel 070-413 53 75
helvi.bror@telia.com