Vad är på gång?

Nya skrivelser till berörda myndigheter!
Efter beslut i styrelsen så har RMF skickat in två skrivelser till regeringen och berörda myndigheter med förslag på lämpliga ändringar i nu rådande förhållanden. Vi hoppas givetvis på ett snabbt och korrekt bemötande och att berörda myndigheter tar till sig våra synpunkter och agerar utifrån detta.
Nu har vi fått svar från Transportstyrelsen, Du kan läsa svaret nedan.
Vi har skickat ytterligare en skrivelse till regeringen och väntar på svar, Du kan läsa svaret nedan.

Det handlar om Besiktning, överlast och färdskrivare

Regeringen backar!
Tyvärr så har regeringen beslutat att inte gå vidare men nedanstående förslag så det blir inga förlängda besiktningsintervaller på fordon den här gången.

Transportstyrelsen lämnar förslag till regeringen.

Kontrollbesiktning vartannat år för personbilar och lätta lastbilar, slopat krav på besiktning av släpvagnar under 750 kilo. Samtidigt ska A-traktorer börja besiktas.

Dessutom föreslås att:

5 procent av de tunga fordonen ska kontrolleras varje år vid flygande inspektioner av polis och bilinspektörer.

Fordon som är 40 eller 50 år gamla eller äldre ska slippa regelbundna kontrollbesiktningar.

Detta bör innebära att vanliga husbilar ej behöver besiktigas varje år.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft från och med den 4 februari 2018.

2015-11-01 RMF / Jan Jerpdal
Remissvar gällande Utredning om införandet av EU:s besiktningspaket
( diarienummer N2015/07635/MRT )

RMF har granskat angiven remiss och ställer sig bakom förslagen till förändringar.
I materialet saknar vi dock överväganden gällande husbilar ( personbil klass II ), vilka
överstiger 3,5 ton och som årligen användes betydligt mindre än många personbilar.
Vi menar att dessa fordon också borde omfattas av de nya bestämmelserna utgående
från nyttjandegraden ( allt fler husbilar kommer i detta segment ).

För RMF
Lars Lyborg
Ordförande
Tel : 0705-98 19 14

2017-01-26 RMF / Jan Jerpdal


Riksförbundet Mobil Fritid:s svar på remiss (beteckning TSF 2012:541 )

RMF har granskat remiss :
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ( 2016:22 ) om bilar och släpvagnar, som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 och senare.
Transportstyrelsens förslag till ändringar i direktiv 2007/46/EG.
Konsekvensutredning 1 föreskrifter om fotgängarskydd och frontskydd på bil.
Konsekvensutredning 2 rättning av föreskrifterna ovan.

RMF har studerat innehållet i föreskrifterna och förslag till ändringar och ställer sig bakom dessa. Vad gäller alternativa förslag, förordar vi alternativet 1.

Riksförbundet Mobil Fritid genom
Lars Lyborg
Ordförande
lab.lyborg@telia.com
0705-981914

2016-11-23 RMF / Lars Lyborg

TSF 2012-541.

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifteroch allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare

Förslaget innehåller ändrade krav gällande fotgängarskydd och frontskydd, samt rättningar och förtydligandet av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller senare.
De som berörs av kraven är besiktningsföretag, tillverkare av frontskydd och till viss del tillverkare av extraljus.
När det gäller kravet på fotgängarskydd så bedöms en sådan reglering inte ha någon betydande påverkan för campingfordon då alla fordon som tas i bruk i normalfallet redan uppfyller den senaste kravnivån som finns enligt förordningen.
Man får dock en något större möjlighet att på ett lagligt sätt montera extraljus med enklare infästningar till följd av föreslagna allmänna råd vad gäller frontskydd.

Ändringar i direktiv 2007/46/EG
Den huvudsakliga anledningen till att föreskrifterna behöver ändras är ändringar i direktiv 2007/46/EG genom förordning (EU) nr 78/2009 som påverkar kravområdena fotgängarskydd och frontskydd. Vissa typer av extraljusfästen bör även vara möjliga att använda utan att dessa ses som frontskydd då de inte har form av ett frontskydd.
Samtidigt har även en mer detaljerad översyn gjorts när det gäller Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2016:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010. Det har uppmärksammats att krav vad gäller bussäten behöver justeras likasom krav vad gäller ombordstigning då dessa inte är i linje med EU-regleringen då senaste justeringen innehöll vissa felaktigheter. Det har även uppmärksammats otydligheter om när vissa krav ska tillämpas och detta har justerats för bland annat larmanordning för tunga fordon, värmesystem och vindrutetorkare/spolare och defroster där krav gäller för fordon med vindruta. Genomgången har även resulterat i ett flertal mindre språkliga rättningar, kompletteringar och förtydliganden som är av mer informell karaktär.

RMF vill ha in synpunkter på ovanstående remissmissiv till den 15 november så vi har lite tid på oss att lämna in vårt remissvar i tid.
Det kompletta materialet bifogas som PDF filer nedan
Lycka till Jan Jerpdal

Skicka synpunkterna till jan.jerpdal@telia.com

2016-10-13 RMF / Jan Jerpdal

Remiss om besiktning körkort m.m.

Remiss avseende regler om förarprov.
Välkommen att ta del av remiss av föreskrifter om:
- Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2012:41) om förarprov,
gemensamma bestämmelser;
- Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:46) om förarprov, behörighet
C1 och C;
- Transportstyrelsens föreskrifter (2012:47) om förarprov, behörighet C1E
och CE;
Transportstyrelsens skrivelser finner Du nedan.
RMF:s svar på nedanstående remisser
RMF har granskat remisserna :
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ( TSFS 2012:41 ) om förarprov, gemensamma bestämmelser ( dnr TSF 2016-33)
Transportstyrelsens föreskrifter ( TSFS 2012:46 ) om förarprov, behörighet C1 och C;
och
Transportstyrelsens föreskrifter ( TSFS 2012:47 ) om förarprov, behörighet C1E och CE, ( dnr TSF 2015-119 )

RMF har studerat innehållet i föreskrifterna och ställer sig bakom dessa. Vad gäller alternativa förslag, förordar vi alternativet 1.
Riksförbundet Mobil Fritid genom
Lars Lyborg
Ordförande
lab.lyborg@telia.com
0705-981914

2016-04-13 RMF / Jan Jerpdal

Remiss om besiktning m.m.

Beteckning TSF 2014-7

Välkommen att ta del av remiss av ändringar av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk 1 juli 2010 eller senare, som nu finns publicerad på Transportstyrelsens hemsida.

Föreskrifterna ska tillämpas av besiktningsföretag, importörer och tillverkare av bilar eller släp som dras av bilar.

Du hittar förslaget på: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/.
 
Svar från Riksförbundet Mobil Fritid (RMF)
2015-10-20

Remissvar gällande
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk 1 juli 2010 eller senare.
RMF har studerat innehållet i förslaget och kommit fram till att det som gäller våra intressen ”mobil fritid” inte är något vi har för avsikt att kommentera/förändra.
RMF genom
Jan-Ove Ericsson
joe@joes-bil.se
Tel 070-622 18 70
Bror Gustavsson
Tel 070-413 53 75
helvi.bror@telia.com

Ställplatsskylten!
Jag har från säker källa hört att nu har förslaget om en officiell ställplatsskylt nått regeringskansliet efter c:a 5 års förberedelser så nu får förhoppningsvis även Sverige en skylt för ställplatser som funnits i Europa i snart 20 år, kanske redan till sommaren 2016.
 

2015-11-09 RMF / Jan Jerpdal

Nytt!!!
På en förfrågan om ställplatsskylten har vi genom Husbilsdestination Sverige fått följande svar.
Hej Lars-Erik,
Tyvärr har jag inget nytt besked att ge dig. Trycket är stort på all personal just nu och framför allt på
vårt rättssekretariat i en rad högt prioriterade frågor, allt från lagstiftningen kring införda IDkontroller
till EU lagstiftning som måste införlivas i svensk lagstiftning. Jag har därför ingen prognos
om och när de förändringar som föreslagits kring trafikförordningen och vägmärkesförordningen kan
bli aktuella och när de kan börja gälla. Jag kan bara trygga dig med att vi gör allt vi kan för att detta
ska ske så snart det bara går.
Bästa hälsningar
Anders G Arvidsson

Marknad och Regelverk på transportområdet
Avdelningen Bostäder och Transporter
Näringsdepartementet
Regeringskansliet

2016-11-18 RMF / Jan Jerpdal