Stadgar antagna 2011-09-09

 

§ 1 Syfte

Riksförbundets syfte är att vara ett riksförbund för det mobila fritidslivet som utövas med campingfordon. Riksförbundet skall driva frågor av vikt för medlemsföreningarna gentemot statliga och kommunala myndigheter samt andra för verksamheten väsentliga intressenter såväl nationelltsom internationellt.

 

§ 2 Säte

Riksförbundet har sitt säte i Västerås och har tilldelats organisationsnummer 802462-0125

 

§ 3 Medlemskap

Medlemskap i riksförbundet kan erhållas av varje ideell förening (nedan kallad medlem) som bedriver verksamhet som täcks av RMS:s syfte.
Ansökan skall vara skriftlig och sökande förening skall ha stadgar.
En förutsättning för medlemskap är att den sökande bedriver sin

verksamhet i enlighet med kravet på öppenhet och med iakttagande av föreningsdemokrati.
Beslut om medlemskap fattas av förbundsstyrelsen. Beslutet, som skall vara enhälligt, kan överklagas till årsstämman av den som beslutet gäller eller av medlem i RMF.

 

§ 4 Organisationsform

Riksförbundet är en ideell förening och dess beslutande organ är förbundsstämman och förbundsstyrelsen. Riksförbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och drivs utan någon form av vinstintresse.

 

§ 5 Räkenskaps- och verksamhetsår

Riksförbundets räkenskaps- och verksamhetsår är kalenderår.

 

§ 6 Förbundsstämma

Förbundsstämma hålls en gång årligen och arrangeras i september i Jönköping i samband med mässan Husvagn och Husbil på Elmia. Styrelsen skall minst en månad före stämman skicka skriftlig kallelse med föredragningslista till medlemmarna. Senast två veckor före stämman skall följande

underlag finnas tillgängliga på riksförbundets hemsida: Verksamhetsberättelse, ekonomisk,redovisning, revisionsberättelse, valberedningens förslag, budget och verksamhetsplan för kommande år samt eventuella propositioner och motioner.

Varje medlem får skicka två representanter till stämman. Anmälan om deltagande skall ske senast en vecka före stämman och vara undertecknad av behörig firmatecknare för medlemmen.

Motioner till ordinarie förbundsstämma skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari för vidarebefordran till medlemmarna inför deras årsmöten. Vid förbundsstämma skall följande förekomma:
 

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om stämman blivit utlyst i enlighet med stadgarna

4. Val av ordförande och sekreterare för stämman samt två rösträknare och två justeringsmän som tillsammans med stämmans ordförande justerar protokollet

5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning

6. Revisionsberättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av ordförande och övriga styrelseledamöter

9. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år

10. Val av valberedning bestående av tre ledamöter för ett år, varav en som sammankallande

11. Fastställande av avgifter

12. Fastställande av budget och verksamhetsplan

13. Propositioner från styrelsen

14. Motioner från medlemmar

15. Mötets avslutande

Extra förbundsstämma hålls då styrelsen finner det påkallat eller det för angivet ändamål påkallas av minst 1/3 av antalet medlemmar eller av förbundets revisor. Där ska endast förekomma ärenden som föranlett stämmans sammankallande.
Kallelse till extra stämma sker som vid ordinarie förbundsstämma.
Styrelsen kan dock i brådskande fall sammankalla utan iakttagande av vad i första stycket stadgas om tidsfrist.

 

§ 7 Rösträtt vid förbundsstämma

Vid förbundsstämma har varje medlem en röst. Ärenden skall avgöras genom öppen omröstning.

Sluten omröstning skall tillämpas då votering har begärts vid personval och i övrigt när vid stämman röstberättigad så begär. Som stämmans beslut gäller den mening som fått högst röstetal. Vid lika röstetal skiljer lotten i fråga om personval. I övriga ärenden har stämmans ordförande utslagsröst.
Fullmakt kan inte förekomma.

 

§ 8 Styrelse

Förbundets angelägenheter verkställs, förutom av förbundsstämman, av en styrelse bestående av sju ledamöter. Vid förbundsstämma väljs förbundsordförande för ett år och styrelse i övrigt för en

period av två år på så sätt att varje år väljs halva antalet ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

Styrelsen är beslutsför då fem ledamöter är närvarande.

 

§ 9 Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för och utövar ledningen av förbundets angelägenheter, verkställer beslut som fattats av förbundsstämman samt ansvarar för organisationen av förbundets verksamhet. Styrelsen skall mellan förbundsstämmorna informera medlemmarna om förbundets verksamhet. Styrelsen svarar för att förbundets medelsförvaltning sker på ett godtagbart sätt och att bokföring sker i enlighet med god redovisningssed.

Ordföranden och vice ordföranden är behöriga att utåt representera förbundet i de fall då representationsrätten inte överlåtits till annan.

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll vilka justeras av förbundsordföranden eller dennes ställföreträdare samt den ledamot styrelsen utser.

 

§ 10 Förbundsordförande

Förbundsordföranden ansvarar för att styrelsesammanträden hålls när så erfordras dock minst tre gånger per år. Framställer styrelseledamot begäran om sammankallande av styrelsen, skall dennes begäran bifallas om ytterligare två ledamöter finner framställningen befogad.

 

§ 11 Firma och firmateckning

Förbundets firma är Riksförbundet Mobil Fritid, RMF. Styrelsen beslutar vilka som skall teckna förbundets firma.

 

§ 12 Revision

Förbundets förvaltning och räkenskaper skall granskas av en revisor som jämte en suppleant årligen utses av förbundsstämman. Revisorn skall vid förbundsstämman avge revisionsberättelse och förslag avseende styrelsens ansvarsfrihet. Revisorn ansvarar dessutom för nominering av kandidater till valberedningen.

 

§ 13 Avgifter

Medlem är skyldig att betala medlemsavgift till förbundet. Avgiften fastställs av förbundsstämman på förslag av styrelsen. Medlemsförening som inte betalt debiterad avgift inom förskriven tid, får inte utöva rösträtt.

 

§ 14 Arbetsgrupper

Då så är lämpligt kan arbetsgrupper bildas inom förbundet. Dessa skall arbeta inom ramen för förbundets mål och inriktning och kontinuerligt informera förbundsstyrelsen om sin verksamhet.

 

§ 15 Uppsägning av medlemskap

Utträde ur förbundet sker vid utgången av innevarande kalenderår efter skriftlig anmälan till förbundsstyrelsen.

 

§ 16 Uteslutning

Medlem utesluts om:

a/ fastställda avgifter inte erlagts inom föreskriven tid

b/ medlem motarbetar förbundets syfte och intressen

Utesluten medlem förlorar omedelbart rätten att delta i överläggningar och beslut om förbundets angelägenheter. Inbetald medlemsavgift återbetalas inte. Uteslutning beslutas av förbundsstämma efter förslag från styrelsen.
Den medlem uteslutningsförslaget gäller får närvara under behandlingen av punkt 13 på dagordningen vid den förbundsstämma där ärendet skall prövas.

 

§ 17 Ändring av stadgar

För ändring av stadgar fordras att beslutet fattas på ordinarie förbundsstämma med 2/3 majoritet.

 

§ 18 Upplösning

Beslut om upplösning av riksförbundet fattas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar vid två på varandra följande förbundsstämmor varav den ena skall vara en ordinarie stämma.

Upplöses förbundet skall dess tillgångar fördelas i enlighet med förbundsstämmornas beslut.