Styrelse vald vid årsmöte 13 september 2019.
Från vänster Kim Dahl ledamot, Hans Hansson ledamot, Lennart Sällström vice ordförande, Bengt Möller sekreterare, Lars Lyborg ordförande, Håkan Söderman ledamot/ansvarig hemsida och sociala medier, Birgitta Hillerström kassör.
I förgrunden Sven-Gunnar Wallin adjungerad sakkunnig.

Kallelse till årsmöte 2018 med alla handlingar
 

2019-01-15
Information om RMF styrelsens arbete under andra halvåret 2018
6 sept Årsmöte på ELMIA med representanter för våra medlemsklubbar. Styrelsen fick fortsatt förtroende ytterligare ett år. Dagen före mötet hade ordförande Lars haft träff med SBR ( Släpvagnsbranschens Riksförbund ), vilka var intresserade av ett samarbete kring hur man jobbar mot Myndigheterna inom motorområdet. Under ELMIA-dagarna genomfördes också en träff där ordförande Lars och vice ordförande Joe mötte Caravan Clubs ordförande för att dels få reda på hur Caravan arbetar och dels påverka så att åter bli medlemmar i RMF.
2 oktober Möte med Husbilsdestination Sverige i Jönköping hos Kama Fritid ( istället för i Göteborg ), där projektledaren L-E Hörmander presenterade projektplanen för gruppen. Ny i gruppen är numera en representant för Visit Östergötland. RMF:s ordförande Lars hade tyvärr förhinder vid detta möte, men av mötesanteckningarna framgår att såväl Visit Halland som Visit Dalarna har hakat på projektet och är således intresserade av att ordna för husbils-folket i sina områden. Försöken att få fler Regioner att börja planera för ställplatser har där-med börjat ge konkreta resultat. Projektledare Hörmander har fått möjlighet att framträda vid HRF:s ( Husvagnsbranschens Riksförbund ) årsmöte i Göteborg den 9 november för att tala om projeketet. Caravan Club har också erbjudit en halvsida i sin tidning för att ge infor-mation om vad projektgruppen sysslar med, d v s Husbildestination Sverige .
24 okt Telefonmöte för styrelsen, där vissa uppgifter fördelades. Styrelsen beslutade att öka sitt informations- och kontaktarbete. Beslutades också att Sven-Gunnar skriver ihop svar på de remisser vi fått oss tillsända från Transportstyrelsen.
Ytterligare möten fysiska eller telefonmöten har inte genomförts under hösten.
Under detta verksamhetsår har RMF hittills haft nedanstående remisser att behandla :
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning av däck m.m. med anled- ning av att Regeringen inför utökade krav på vinterdäck för tunga fordon ( TSF 2009:19 )
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar ( TSF 2013: 23 ).

Lars Lyborg
Ordförande RMF

 

2018-07-15
Information om RMF styrelsens arbete från årsskiftet 17/18 till och med idag
Nov/Dec 17 Skrivelsen/öppna brevet från SFVF och HRF, som RMF ställde sig bakom har sänts till Närings- och innovationsminster Mikael Damberg och Finansmarknads- och konsu-mentminister Per Bolund, vilket sedan har publicerats i flera branschtidningar.
7 febr Telefonmöte för styrelsen, där vissa uppgifter fördelades. Styrelsen beslutade att öka sitt informations- och kontaktarbete. Beslutades också att ordförande Lars skickar ett Öppet brev angående BonusMalus införande och våra dubier kring förslaget. Vårt brev blev insänt omedelbart efter mötet. Svaret från Departementet bifogas detta informationsblad.
27 febr Möte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg(ordförande Lars deltager), där L-E Hörmander presenterade projektplanen för gruppen. Försök att få fler Regioner att börja planera för mer ställplatser har börjat ge resultat. I dagsläget finns inbokat möten (där pro-jektledare Hörmander samt någon från SCR deltager) med Visit Östergötland, Dalarna på sikt Halland. Redovisades också att samma personer inbjudits till Irland för att även där berätta om projektgruppens arbete med ställplatser och ge tips till irländarna. Information gavs också om att en apparat för att tömma och rengöra toakassetter nu finns installerad på en campingplats och fler är på gång. Gruppen diskuterade slutligen att för att förbättra sitt arbete genomföra en heldag med syfte att utveckla projektarbetet. Utveckling av hemsidan för Husbilsdestination Sverige fortgår. Adressen är husbilsdestinationsverige.se.
29 mars Styrelsen träffas hos kassören Jan Jerpdal i Enköping för att diskutera sitt fort-satta arbete och boka in kommande möten. Vårt Öppna brev till Näringsdepartementet har publicerats i tidningen Husvagn och camping, vilket är positivt. Någon annan branschtidning har ej reagerat. Beslutades att ordförande Lars författar en skrivelse om anordnade av ställ-platser i anslutning till stora varuhus, vilka är av intresse för oss t ex Jula, Biltema och IKEA. Brevet bifogas. Beslutades att Sven-Gunnar Wallin fortsätter att bearbeta berörda myndig-heter, dels angå-ende viktberäkningar, övervikter m.m. och dels angående besiktning av tyngre husbilar. Be-slutades att avhålla årsmötet på Elmia den 7 september kl 1100 i Bürstners tält. Jan Jerpdal åtog sig att skriva erforderliga handlingar inför mötet. Budget för 2019 antogs av styrelsen. Slutligen beslutades att ha styrelsemöte per telefon kl 1900 den 15 augusti.
29 maj Heldagsmöte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg(ordförande Lars deltager) och där planen med mötet var att se över handlingsplanen för projektgruppens arbete de kommande tre till fyra åren. Det blev bra och konstruktiva diskussioner kring den reviderade projektplanen, som presenterades för gruppen, vilket innebar nya revideringar/justeringar av denna.
Under detta verksamhetsår har RMF hittills inte haft några remisser att behandla.
Lars Lyborg Ordförande i RMF

 

2017-12 -01
Information om RMF styrelsens arbete under 2017:s andra hälft
8 sept Årsmöte för RMF på Elmia , där flera uppgifter fördelades. Styrelsen beslutade att försöka öka sitt informations och kontaktarbete bland annat genom en enkät gällande arbetet inom RMF.
19 sept Möte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg(ordförande Lars deltager), där L-E Hörmander presenterade den aktuella projektplanen för gruppen. Fortsatta försök att få fler Regioner och enskilda kommuner att börja planera för ställplatser. I dagsläget finns ett intresse från Kronoberg, Dalarna och Jämtland/Härjedalen. I oktober kommer L-E att med-verka i en mässa ”Destination Hamnen” i Göteborg och där tala om vårt projektarbete. Utvecklingen av hemsidan för Husbilsdestination Sverige pågår fortfarande. Adressen är husbilsdestinationsverige.se.
1 nov Telefonmöte med styrelsen för att diskutera vårt fortsatta arbete och kom-mande möten. Lars har kontaktats av Verkstadsföreningens VD , vilken tillsammans med HRF ( försäljningsorganistionen för husvagnar och husbilar ) avser att skicka in en öppen skrivelse angående Bonus-Malus ( det nya förslaget för skatter på bilar ). RMF har genom ordf Lars ställt sig bakom skrivelsen. Sven-Gunnar Wallins två skrivelser , dels angående viktberäk-ningar, övervikter m.m. och dels angående besiktning av tyngre husbilar har nu även sänts till Caravan Club.
23 nov Telefonmöte med Husbilsdestination Sverige(ordförande Lars deltager), där L-E Hörmander före mötet hade skickat projektplan för 2018 till gruppen. Planen genomgicks och godkändes. L-E berättade att Mässan i oktober inte blivit någon stor succé. Han berät-tade också att märket för ställplats nu fastställts, dock utan att man tagit-hänsyn till våra synpunkter. Märket får namnet Husbilsplats och gäller ej husvagnar !! I övrigt nämndes att flera Regioner nu är på gång att planera för flera ställplatser, t ex Dalarna och Kronoberg

Under verksamhetsåret av RMF hittills behandlade och besvarade remisser :
Under andra hälften av 2017 har RMF fått följande remiss att yttra sig över:
Remiss gällande Transportstyrelsens föreskrifter om ansökningsförfarandet för fordon i slutserie (TSF 2017-176).
Som vanligt finns alla protokoll från styrelsemöten samt remisshandlingar med våra svar att läsa på RMF:s hemsida.

Lars Lyborg Ordförande i RMF

2017-12-01 RMF / Lars Lyborg

2017-08 -04

Information om RMF styrelsens arbete våren 2017

11 jan Telefonmöte för styrelsen, där fler uppgifter fördelades. Styrelsen beslutade att försöka öka sitt informations och kontaktarbete.

18 jan Möte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg(ordförande Lars deltager), där L-E Hörmander presenterade projektplanen för gruppen. Fortsatta försök att få Regioner att börja planera för flera ställplatser. I dagsläget finns intresse från Kronoberg, Dalarna och Jämtland/Härjedalen. SCB/Tillväxtverkets plan för att fram statistik över ställplatser i Sverige
verkar inte så enkel, då alla inte är positiva. Detta innebär ju ett visst merarbete. Kanske får SCR denna uppgift, dock kanske gästhamnar också skall ingå. Utveckling av hemsidan för Husbilsdestination Sverige pågår fortfarande. Adressen är husbilsdestinationsverige.se.

7-8 april Styrelsen träffas hos kassören Jerpdal i Enköping för att diskutera vårt fortsatta arbete och kommande möten. Sven-Gunnar Wallin hade författat två skrivelser att skicka in till berörda myndigheter, dels angående viktberäkningar, övervikter m.m. och dels angående besiktning av tyngre husbilar. Styrelsen beslutade att sända in dessa till Transportstyrelsen
och Trafikutskottet(viktskrivelsen) och Näringsdepartementet, Transportstyrelsen, Riksåklagaren samt Trafikutskottet(besiktningar). Konstaterades också att ställplatsmärket ännu ej blivit fastställt av Regeringen(tre år efter remissens inlämnande !!! ). I övrigt diskuterades klubbarnas delaktighet och hur avställning av husbilen fungerar och kostnadsberäknas.

17 maj Möte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg(ordförande Lars deltager), där L-E Hörmander presenterade en reviderad projektplan för gruppen. L-E berättade att ställplats Partille öppnar den 24 maj och att beslut om eventuell ställplats i Göteborgs hamn (bananpiren )skulle tas i närtid. Flera regioner diskuterar att bygga ställplatser, men inget
konkret resultat ännu. SCB vill med hjälp av SCR få in statistik på beläggning på ställplatser, vilket idag är omöjligt. Även en idé om certifiering av ställplatser diskuterades, dock beslutades att avvakta med denna tanke. Till hösten ordnas en mässa i Göteborgs hamn under namnet Destination Hamnen. Planering pågår för att delta med projektet i en monter.

22maj RMF:s ordförande Lars möter KD:s EU-parlamentariker Adaktusson och överlämnar en sammanställning över regler för motorvägskörning för tunga husbilar ute i Europa, för att få EU att överväga likställning av dessa, innan även Tyskland hinner införa egna regler.

Under verksamhetsåret av RMF hittills behandlade och besvarade remisser :
Under 2017 har RMF inte fått några remisser att yttra sig över.

Som vanligt finns alla protokoll från styrelsemöten samt remisshandlingar med våra svar att läsa på RMF:s hemsida.

Lars Lyborg Ordförande i RMF


Information om RMF styrelsens arbete från maj fram till årets slut 2016.

26 maj Ordförande Lars deltager i möte med Husbilsdestination Sverige ( RMF ingår i denna grupp med ordförande Lars ) i Göteborg. Mötet behandlade hur informationskampanjen om hur man ordnar ställplatser har sänts ut till landets alla kommuner. Regeringens och dess Departements långa handläggningstider av olika ärenden diskuterades och konstaterades att vår grupp inte kan påverka dessa, dvs vi får lugnt avvakta besluten. Certifiering av ställplatser diskuterades också och då hur många platser det bör finnas på en godkänd ställplats m.m.
1 juni Telefonmöte för styrelsen, där information utväxlades inom styrelsen, såsom att ordförande Lars fått inviga ett embryo till ställplats i Alingsås i samband med PR husbilsklubbs vårträff ( Lars är medlem i denna klubb ). Vice ordförande Joe meddelade att en ny ställplats är på gång i Avesta. Det framkom också att några nya husbilsklubbar är på väg att bildas nämligen såväl klubb inom Carthago liksom Concorde. Beslutades också att Lars, Jan och Joe träffas fysiskt, för att göra i ordning alla handlingar inför årsmötet.
10 aug Ordförande Lars, vice ordförande Joe och kassören Jan träffas i Enköping och gör i ordning erforderliga handlingar inför årsmötet. Framkommer att några klubbar är tveksamma till sitt fortsatta medlemskap inom RMF, vilket borde behandlas vid årsmötet.
9 sept Styrelsemöte föregick årsmötet, som sedan genomfördes på Elmia följt av ett konstituerande möte.
22 okt Fysiskt styrelsemöte i Enköping hemma hos kassören Jan. Diskuterades fortsatt arbete inom styrelsen, såsom arbetsgrupper kring olika frågor och remissbehandlingar m.m. Marknadsföring av RMF:s arbete måste förbättras, liksom påverkan av husbilsåterförsäljare beträffande bilarnas tjänste-och totalvikt samt lastförmåga, något som idag vållar problem för många husbilsägare. Bestämdes också de kommande mötena i styrelsen.
27 okt Möte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg ( ordförande Lars deltager ), där L-E Hörmander presenterade projektplanför 2017 inför gruppen. Senaste nytt om ställplatsmärket redovisades. Beslut om detta kanske under 2017. SCB har fått uppgift av Tillväxtverket att ta fram statistik över utnyttjandet av ställplatser i Sverige med bistånd av SCR. En hemsida för Husbilsdestination Sverige finns nu, men behöver uppdateras oftare.
Under denna del av verksamhetsåret har RMF behandlat och besvarat remisser :
Nov 2016 Remiss gällande Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSF 2012-22) om bilar och släpvagnar, som dras av bilar och som tas i bruk 1 juli 2010 eller senare. Beteck- ning 2012-541.
Alla protokoll från styrelsemöten samt remisshandlingar med våra svar finns att läsa på RMF:s hemsida, liksom minnesanteckningar från Husbilsdestination Sveriges möten.

2016-11-19 RMF / Lars LyborgInformation om RMF styrelsens arbete från årsmötet på ELMIA 2015 till och med 2016-04-19

10-11 okt RMF:s nyvalda styrelse träffas på ställplats i Hjo för att under två dagar planera kommande verksamhet och arbete. Arbetsuppgifter fördelas bland ledamöterna m.m.
26 okt Ordförande Lars deltager i möte med Husbilsdestination Sverige ( RMF ingår i denna grupp med ordf Lars ) i Tenhult. Mötet behandlade i huvudsak resultatet av en enkät, som skickats till c:a 1700 husbilsägare inom våra klubbar. Intressant resultat var att de flesta husbilarna utnyttjades i lika stor utsträckning från april tom oktober, en uppgift, som senare har redovisats vid diskussioner med turistansvariga i olika regioner för att påvisa be-hovet av att ordna platser för oss.
13 jan Telefonmöte för styrelsen, där fler uppgifter fördelades samt vad, som närmast bör göras eller åtgärdas.
28 jan Ordförande Lars deltager i möte i Strömstad tillsammans med projektledaren för Husbilsdestination Sverige L-E Hörmander och repr för SCR: s ledning. Rubriken för mötet var ” Hur välkomnar vi husbilsåkare i Strömstad/ Norra Bohuslän ”. Deltagare var represen-tanter för campingar, turistnäring m.m. i Strömstad och närliggande kommuner. Mötet led-des av näringslivsutvecklaren för Strömstad. Mycket diskussion handlade om hur man väl-komnar oss genom inbjudan och inte förbud. Alla inblandade var positivt inställda till oss husbilsåkare. Jag fick möjlighet att besvara alla frågor, som berörde oss och våra behov av anpassade platser, allt från lyxplatser till de mer normala och kostnader för detta. Det kän-des, som om man önskade få fler besökare i detta område och under längre period utifrån redovisningen av enkäten från Husbilsdestination Sveriges enkät. Viktigt att konstatera att SCR och RMF nu talar på samma sätt om oss husbilsåkare !
12 febr Ordförande Lars deltager i möte i Kalmar tillsammans med repr för SCR. Mötet var anordnat av Region Kalmar och deltagare var alla turistansvariga i denna region inklusive Öland. SCR hade särskilt önskat att ordförande Lars skulle få medverka, som representant för husbilsåkarna. De ansvariga i regionen var väl förberedda och pålästa på husbilsfrågor och man jobbar hårt för att förbättra möjligheterna för ställplatser. Åter kunde RMF få framföra våra husbilsåkares behov på platserna. Alla insåg utifrån enkäteten att husbilarna kommer under längre period varje år= platserna måste fungera en längre period än bara sommartid.
25 febr Möte med Husbilsdestination Sverige i Göteborg ( ordförande Lars deltager ), där L-E Hörmander presenterade projektplanen för gruppen. Senaste nytt om ställplats-märket redovisades. Beslut om detta ha inte ännu tagits. Vi påminner hela tiden. SCB har fått uppgift av Tillväxtverket att ta fram statistik över ställplatser i Sverige. Kanske får SCR denna uppgift. En hemsida för Husbilsdestination Sverige är under framtagande och gruppen fick se ett första utkast. Adress till denna är husbilsdestinationsverige.se.
1-3 april Styrelsen träffas ställplatsen vid Kroksjön i Tranemo kommun för att diskutera sitt fortsatt arbete och kommande möten samt hur nu inkomna remisser skulle hanteras.
Under verksamhetsåret av RMF hitills behandlade och besvarade remisser :
Okt 2015 Remiss om besiktning ( TSF 2014-7 ) Gällande Transportstyrelsens förskrifter och allmänna råd om bilar och släpvagnar, som dras av bilar och som tas i bruk 1 juli 2010 eller senare.
Febr 2016 Remiss angående införande av EU:s besiktningspaket ( dnr N 2015/07635/ MRT ).
Mars 2016 Remisser angående olika förarprov, TSFS 2012:41 gemensamma bestämmelser, TSFS 2012:46 förarprov behörighet C 1 och C samt TSFS 2012:47 förarprov behörighet C 1E och CE.

Alla protokoll från styrelsemöten samt remisshandlingar med våra svar finns att läsa på annan plats på hemsidan

2016-04-19 RMF / Lars Lyborg

Ordförande: Lars Lyborg, lab.lyborg@telia.com PR-Husbilsklubb

Vice Ordförande: Jan Ove Eriksson, joe@joes-bil.se

Sekreterare: Bror Gustafsson, helvi.bror@comhem.se Dethlefs Club of Sweden

Kassör: Jan Ove Eriksson, joe@joes-bil.se

Ledamot: Kenneth Elfström,  500bhc@gmail.com Bürstner Husbils Clubb

Ledamot: Kim Dahl, kim.dahl@troax.com Motor Home Club of Sweden
Adjungerad: Sven-Gunnar Wallin, svengunnar.wallin@gmail.se

Adjungerad i styrelsen är Sven-Gunnar Wallin, har varit verksam som trafikpolis under hela sin karriär, arbetade länge för Caravan Club med trafikfrågor och vi ser verkligen fram emot att kunna ta del av Sven Gunnars sakkunskap när det gäller lagstiftning kring trafikfrågor. Du når honom enklast på svengunnar.wallin@gmail.se

2015-11-01 RMF / Jan Jerpdal